REGULAMIN KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW PROJECT WARSZAWA

Data ostatniej aktualizacji: 22.10.2022

 1. Postanowienia ogólne i definicje
  1. Sprzedawca – Project Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Poznańskiej 16/LU1, 00-680 Warszawa prowadząca Restaurację Epoka w Warszawie.
  2. Karta Podarunkowa – emitowana przez Project Warszawa Sp. z o.o. umożliwia jego nabywcom skorzystanie z usług restauracji Epoka. Karta Podarunkowa emitowana jest na określoną wcześniej kwotę, którą można wymienić na usługę Restauracji Epoka mieszczącą się w kwocie określonej na Karcie Podarunkowej. Karta Podarunkowa dostępna jest w formie elektronicznej papierowej lub formie PDF do wydruku. Karta Podarunkowa może być imienna lub na okaziciela.
  3. Sklep internetowy Epoka, w dalszej części określany mianem „Sklep” dostępny pod adresem internetowym https://epoka.restaurant/shop/ prowadzony jest przez Project Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zw. dalej Sprzedawcą.
  4. Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów indywidualnych, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania z niego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z konsumentem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
  5. Produkty Project Warszawa – zbiór wszystkich rodzajów produktów wymienionych w Sklepie
  6. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
  7. Restauracja Epoka – restauracja z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ossolińskich 3, zwana dalej ‘Restauracją’.
  8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówień i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi lub Usług ze Sprzedawcą.
  10. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 2. Zasady kontaktu
  1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu, numeru telefonu i adresu mailowego podanych i aktualizowanych na stronie Sklepu.
  2. Adres siedziby Sprzedawcy: ul. Poznańska 16/LU1, 00-680 Warszawa
  3. Adres e-mail Sprzedawcy: rezerwacje@epoka.restaurant
  4. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 666 115 566Numer rachunków bankowych Sprzedawcy: Millenium Bank 57 1160 2202 0000 0003 6232 4072
 3. Informacje ogólne
  1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
  2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty Project Warszawa w Sklepie możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia.
  3. Ceny podane w Sklepie są podane w walucie polski złoty są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
  4. Na ostateczną kwotę do zapłaty składa się cena za Produkt, koszt serwisu kelnerskiego oraz koszt usług dodatkowych.
 4. Zasady składania Zamówienia
   1. Aby złożyć zamówienie należy:
  1. Wypełnić formularz zamówienia i zaakceptować warunki zawarte w Regulaminie Sklepu;
  2. Kliknąć przycisk “Potwierdź zakup”, co jest tożsame ze złożeniem zamówienia;
  3. Zrealizować płatność;
  4. Oczekiwać na potwierdzenie złożenia zamówienia.
 5. Metody płatności oraz opcje dostawy
  1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności: a. płatności w systemie elektronicznym poprzez system Polcard, b. płatność kartą płatniczą.
  2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy znajdują się za stronie Sklepu i są stale aktualizowane
 6. Wykonanie umowy sprzedaży
  1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §6 Regulaminu.
  2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 7. Zasady zakupu i wykorzystania Karty Podarunkowej
  1. Karta Podarunkowa jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty zakupu. Po tym okresie Karta Podarunkowa traci ważność i nie może zostać później wykorzystana. Po wygaśnięciu terminu ważności Karty Podarunkowej Klientowi nie przysługuje zwrot kosztów z tytułu jego zakupu ani odszkodowanie.
  2. Karta Podarunkowa nie może zostać wymieniona na gotówkę. Sprzedawca nie wydaje także reszty z niewykorzystanej kwoty.
  3. W sytuacji, kiedy wysokość rachunku przekroczy wartość Karty Podarunkowej, Klient korzystający z niej reguluje pozostałą należność na miejscu kartą lub gotówką.
  4. Karta Podarunkowa opiewa jedynie na te produkty, które zostały wybrane przy zakupie.
  5. Zakup Karty Podarunkowej nie oznacza rezerwacji stolika w Restauracji.
  6. Przed przybyciem do Restauracji należy dokonać wcześniejszej rezerwacji miejsca, z podaniem informacji o chęci wykorzystania vouchera poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: (+48) 666 115 566 lub adres email rezerwacje@epoka.restaurant
  7. Warunkiem skorzystania z Karty Podarunkowej jest okazanie jej po przybyciu do Restauracji w oryginale lub w wersji elektronicznej z widocznym indywidualnym numerem.
  8. Kartę Podarunkową można wykorzystać w Restauracji w dniach i godzinach otwarcia Restauracji. Szczegółowe dni i godziny otwarcia restauracji można sprawdzić na stronie internetowej: https://epoka.restaurant
  9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do indywidualnej zmiany na co opiewa Karta Podarunkowa w zakresie menu, jeżeli alergie pokarmowe Klienta uniemożliwiają przygotowanie standardowego menu. Każda taka zmiana będzie konsultowana telefonicznie lub drogą mailową z Klientem posiadającym Kartę Podarunkową. Sprzedawca nie pobiera dodatkowych opłat za indywidualne zmiany w menu.
  10. Restauracja nie podaje alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym. W przypadku zaistnienia takich przesłanek Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia wykonania części lub całości usługi, zastrzeżeniem zapisu ustępu 2, co w szczególności oznacza potrącenie kosztów przygotowania Karty Podarunkowej i kosztów jej wysyłki.
  11. Zastrzegamy sobie prawo do przyjęcia maksymalnie 2 różnych rezerwacji na karty podarunkowe w danym dniu.
   Przyjęcie kolejnych rezerwacji zależy od dostępności miejsc i obłożenia w danym dniu.
 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php ; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_ad resy.php
 9. Dane osobowe w Sklepie internetowym
  1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klienta zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Odbiorcami danych osobowych Klienta Sklepu mogą być: a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
  4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są w języku polskim, niezależnie od wyboru wersji językowej sklepu.
  2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

Rezerwacja

Rezerwacja